Církev pokračování

24. srpen 2009 | 18.52 |

http://www.novinky.cz/zahranicni/svet/177153-malajsie-odlozila-bicovani-modelky-kvuli-ramadanu.html

Malajsijské úřady odložily trest pro dvaatřicetiletou Kartiku Shukarnovou. Žena byla odsouzena k bičování za to, že před dvěma lety pila na veřejnosti alkohol. Úřady rozhodly, že trest bude vykonán až po konci muslimského svátku ramadán. Shukarnová přitom žádala, aby byla potrestána co nejdříve.

Ano, je to jejich zákon....ale je tohle už novověk, či středověk??? Vracíme se zpět. Kde jsou lidská práva sakra!

Je to jejich zákon...na druhou stranu to musela vědět, jako na vyznavačku islamu.

Nechápu jakto, že někde si lidé stěžují na NEdemokracii (viz ČR) a jinde je situace takhle extrémní!

Fanatická víra...žádná víra lepší než fanatická víra...

Mimochodem co se týče Malajsie...mám takový pocit že podepsala Chartu o právech lidí, je v OSN...podepsala Úmluvu proti mučení...hrozné...dělají si z civilizovaného světa legraci.

VŠEOBECNÁ DEKLARACE LIDSKÝCH LIDSKÝCH PRÁV

článek 5
Nikdo nesmí být mučen nebo podrobován krutému, nelidskému nebo ponižujícímu zacházení nebo trestu.
článek 7
Všichni jsou si před zákonem rovni a mají právo na stejnou ochranu zákona bez jakéhokoli rozlišování
článek 18
Každý má právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženství; toto právo zahrnuje v sobě i volnost změnit své náboženství nebo víru, jakož i svobodu projevovat své náboženství nebo víru,
článek 30
Nic v této deklaraci nemůže být vykládáno jako by dávalo kterémukoli státu, kterékoli skupině nebo osobě jakékoli právo vyvíjet činnost nebo dopouštět se činů, které by směřovaly k potlačení některého z práv nebo některé ze svobod v této deklaraci uvedených

Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen

Článek 1
Pro účely této úmluvy bude výraz "diskriminace žen" označovat jakékoli činění rozdílu, vyloučení 2nebo omezení provedené na základě pohlaví, jehož důsledkem nebo cílem je narušit nebo zrušit uznání, požívání nebo uplatnění ze strany žen, bez ohledu na jejich rodinný stav, na základě rovnoprávnosti mužů a žen, lidských práv a základních svobod v politické, hospodářské, sociální, kulturní, občanské nebo jiné oblasti.
Článek 2
Státy, smluvní strany, odsuzují diskriminaci žen ve všech jejích formách, souhlasí s tím, že budou všemi vhodnými prostředky a bez prodlení provádět politiku odstranění diskriminace žen a za tím účelem se zavazují: a) zakotvit zásadu rovnoprávnosti mužů a žen ve svých národních ústavách nebo jiných příslušných
právních předpisech, pokud v nich ještě není zakotvena, a zajišťovat, prostřednictvím zákonů a jiných vhodných prostředků, praktické uskutečnění této zásady;
b) přijmout příslušná legislativní a jiná opatření, včetně sankcí tam, kde jich bude třeba, zakazující veškerou diskriminaci žen;
c) zavést právní ochranu práv žen na rovném základě s muži zajišťovat prostřednictvím příslušných národních soudů a jiných veřejných institucí účinnou ochranu žen proti jakémukoli aktu diskriminace;
d) zdržovat se zapojení do jakéhokoli aktu nebo praktiky diskriminace žen a zajistit, aby veřejné orgány a instituce jednaly v souladu s tímto závazkem;
e) přijímat veškerá příslušná opatření pro odstraňování diskriminace žen jakoukoli osobou, organizací nebo podnikem;
f) přijímat veškerá příslušná opatření, včetně opatření legislativních, ke změně nebo zrušení existujících zákonů, předpisů, obyčejů nebo praktik, které představují diskriminaci žen;
g) zrušit všechna národní trestní ustanovení, jež diskriminují ženy.

 

Kéž by tohle islám uznával!

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře